JAVNI OGLAS za angažiranje stručnih saradnika/saradnica

Za potrebe projekta „Mladi naslijeđu, naslijeđe mladima“, koji implementira Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, a pod pokroviteljstvom Općine Stari grad, objavljuje se:

JAVNI OGLAS

       

za angažiranje stručnih saradnika/saradnica

                                       

     1. Historičar/historičarka umjetnosti

Opis aktivnosti i zadataka: organiziranje i vođenje 5 interaktivnih radionica za učenike/učenice sredjih škola o temi kulturnog, umjetničkog i arhitektonskog naslijeđa; interaktivni rad sa učenicima/učenicama srednjih škola na kreiranju kulturno-historijske i turističke rute „Vakufi Općine Stari grad“, pripremanje izložbe i pisanje stručnih tekstova.

Vrijeme trajanja angažmana: angažman će biti zasnovan na bazi ugovora o povremenim i privremenim poslovima u okviru pet mjeseci, od spetmebra 2015. do januara 2016.

Potrebni uslovi: Bachelor historije umjetnosti; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima historičara/historičarke umjetnosti; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva u radu sa mladima; radno iskustvo u pripremanju i organiziranju izložbi kulturnog, historijskog i umjetničkog naslijeđa; radnog iskustva u organiziranju radionica o interpretaciji kulturnog naslijeđa.

 

Broj kandidata/kandidatkinja: jedan (1)

2. Bibliotekar/bibliotekarka

Opis aktivnosti i zadataka: organiziranje i vođenje 5 interaktivnih radionica za učenike/učenice srednjih škola o temi kulturnog i historijskog naslijeđa, te informacijskoj pismenosti i informacijskim servisima; interaktivni rad sa učenicima/učenicama srednjih škola na kreiranju kulturno-historijske i turističke rute „Vakufi Općine Stari grad“, pripremanju izložbe i pisanju stručnih tekstova.

Vrijeme trajanja angažmana: angažman će biti zasnovan na bazi ugovora o povremenim i privremenim poslovima u okviru pet mjeseci, od spetmebra 2015. do januara 2016.

Potrebni uslovi: Diplomirani bibliotekar/bibliotekarka najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara/bibliotekarke; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva u radu sa mladima; radno iskustvo u kreiranju baza podataka, te u radu sa online informacijskim servisima; radno iskustvo u pripremanju i organiziranju izložbi kulturnog i historijskog naslijeđa;

Broj kandidata/kandidatkinja: jedan (1)

Potrebni dokumenti

-  Ovjerena kopija fakultetske diplome

-  CV

-  Preporuka

Prijave na oglas trebaju se dostaviti poštom ili lično na protokol Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića s naznakom „Javni oglas za angažiranje stručnih saradnika/saradnica za potrebe projekta „Mladi naslijeđu, naslijeđe mladima“ najkasnije do petka, 11. septembra 2015., do 12:00 sati na adresu:

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića
Mula Mustafe Bašeskije 21
71 000 Sarajevo


JAVNI OGLAS za angažiranje stručnih saradnika/saradnica