Naučno-istraživački i izdavački projekat  Radost hronika = Bahgatu Tawarikh