Odjeli i zbirke

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

BOSNIKA

Najznačajni dio biblioteke jeste odjel Bosnika u kojem sa sakuplja i obrađuje građa o Bosni i Hercegovini. Sadrži publikacije o historiji i kulturnoj historiji Bošnjaka i drugih naroda BiH. Tu je brižljivo prikupljena građa od prvih bosanskohercegovačkih štampanih knjiga, novina i časopisa, od Ljubušaka i Bašagića do današnjih savremenih izdanja.

Ovaj odjel posjeduje i bogatu kolekciju putopisa o BiH na raznim jezicima koji predstavljaju važan historiografski i etnografski prikaz Bosne i Hercegovine od 17. stoljeća do danas.

U okviru Bosnike nalazi se i Zbirka starih i rijetkih knjiga koja okuplja više od 4000 bibliotečkih jedinica od 14. do 19. stoljeća. Neke od njih su Pregled starina bosanske provincije Epitome vetustatum Bosnensis provinciae, autora franjevca Filipa Lastrića izdata u Ankoni 1776. godine; knjiga o historiji Bosne, De regno Bosniae ejusque interitu narratio historica iz 1781. izdata u Veneciji, autora Pruentia Narentina (Luke Vladimirovića); te djelo franjevca Franje Galvinića Origine della provincia Bosna-Croatia iz 1648. o historiji Bosne i njenim vladarima.

Vrijednost i rijetkost Bosnike prepoznali su mnogi istraživači iz BiH i inostranstva koji za svoja istraživanja najvećim dijelom upravo koriste kolekcije ovog odjela.

Pored osnovne podjele na tematske cjeline u okviru Bosnike izdvojeno je i nekoliko zbirki.

Zbirka bogumili objedinjuje izvore koji obrađuju historijsku problematiku srednjovjekovnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, te predstavlja jedno od najatraktivnijih područja za historijsko proučavanje: umjetnost toga perioda izražena kroz likovno stvaralaštvo na stećcima, zatim vjersko učenje i posebni običaji, samo su neki od aspekata privlačnosti bogumilskog naslijeđa. Zbirka se sastoji od polemičke i kritičke literature o bogumilskoj problematici, kao i o katarimaalbigenzimapatarenimakrstaškim ratovima i inkviziciji, te predstavlja veliki izazov za mnoge istraživače.

Jedan od važnih događaja u povijesti Bosne i Hercegovine jeste agrarno pitanje. Sa željom da se izučava i taj historijski događaj formirana je i Zbirka agrarna reforma gdje se nalaze publikacije koje se odnose na agrarnu reformu u Kraljevini Jugoslaviji i SFRJ, sa posebnim osvrtom na BiH i Bošnjake.

Građa o ratnim događanjima i agresiji na BiH je zbog velikog značaja sabrana u zasebnu Zbirku rat 1991-1995. Ova kolekcija se sastoji od različitih vrsta publikacija koje se najvećim dijelom odnose na agresiju na BiH. U sklopu ove zbrike nalazi se i kolekcija monografskih i periodičnih izdanja, izdatih u BiH i inostranstvu u periodu od 1992. do 1995. godine. Međutim, ovdje se nalaze i izdanja koja se odnose i na politička zbivanja i rat u SlovenijiHrvatskojKosovu i općenito na prostoru bivše Jugoslavije u periodu od 1990. do 1999. godine.

Jedna od zbirki koja je sakupljena s ciljem podsticanja proučavanja društvenih, političkih, međunacionalnih odnosa i povezanosti BiH sa drugim zemljama na Balkanu je i Zbirka balkanika. Sastoji se od publikacija koje se odnose na geografsko područje Balkana kroz historiju na različitim slavenskim i drugim stranim jezicima.

Zbirka emigrantika predstavlja jedinstvenu kolekciju publikacija o emigraciji od najranijih vremena formiranja organizirane emigracije južnoslavenskih naroda do danas. Ova rijetka zbirka sadrži većinu onoga što su hrvatska, srpska i bošnjačka emigracija objavljivale širom svijeta tokom četrdeset i pet godina vladavine komunizma u Jugoslaviji, kao i publikacije emigracija iz ranijih perioda. Podijeljena je na hrvatskusrpskubošnjačkuslovenačkumakedonsku i jugoslovensku emigrantiku. Kao primjeri mogu se navesti: bošnjački emigrantski časopis Bosanski pogledi, koji je uređivao Adil Zulfikarpašić sa dr. Smailom Balićem 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća; zatim časopisi hrvatske, srpske, slovenačke i jugoslovenske emigracije Hrvatska revijaDanicaNaša rečThe South Slav JournalSvobodna Slovenija itd. Zbirka se i dalje popunjava sa onim izdanjima koje biblioteka ne posjeduje i sa izdanjima današnje bosanskohercegovačke dijaspore. Zahvaljujući uspješnoj saradnji sa Bošnjačkom nacionalnom zajednicom i Kulturnim društvom Bošnjaka Hrvatske Preporod u Zagrebu, te Bošnjačkim kulturnim savezom Slovenije, biblioteka redovno popunjava fond emigrantike izdanjima Bošnjaka iz Hrvatske i Slovenije i časopisima BeharPreporodov journal Bošnjak.

U okviru Bosnike formirane su i Zbirka judaika i Zbirka SandžakJudaika predstavlja zbirku publikacija o historiji, kulturnoj historiji, civilizaciji, religiji i identitetu Jevreja u BiH i u svijetu. Zbirka Sandžak sastoji se od različitih djela o Sandžaku, kao i djela autora iz Sandžaka.

Periodična izdanja (časopisi, novine, kalendari, godišnjaci) su objedinjena u posebnu Zbirku bosanska periodika. Ova kolekcija obuhvaća periodične publikacije od 1850. godine do danas i tu se mogu pronaći mnogi naslovi bosanskohercegovačke štampe, kao što su Bosanski prijateljBosanski vjestnikSalmame-i Vilayet-i BosnaBošnjakBosnischer BoteBeharBosanska VilaGajretNadaLiterarna štampaIzrazHistorijska traganjaZnakovi vremena i dr.

KROATIKA I SERBIKA

Odjeli Kroatika i Serbika sadrže publikacije o historiji, tradiciji, jeziku, kulturi i umjetnosti Hrvatske i Srbije. Među brojnim naslovima, kako beletristike, tako i stručne literature i periodike, mogu se naći dokumenti Slavorum Merdionalium s početka 19. stoljeća, časopisi VijenacHrvatsko koloCroatia Sacra, izdanja Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnostiHrvatske akademije znanosti i umjetnostiSrpskog učenog društvaSrpske akademije nauka i umetnosti, te nekoliko zbirki kao što su: Zbirka Miroslav KrležaBleiburgAnte StarčevićVuk Stefanović Karadžić i dr. Posebno mjesto odjela Kroatike ima Zbirka Nakladnog zavoda Globus koja se sastoji od 300 bibliotečkih jedinica, poklon izdanja Nakladnog Zavoda Globus biblioteci Bošnjačkog instituta 2007. godine.

JUGOSLAVIKA

Odjel Jugoslavika prikuplja građu o Kraljevini SHSKraljevini JugoslavijiFNRJ i SFRJ obuhvatajući period od 1918. do 1992. godine. U okviru odjela formirano je i nekoliko zbirki kao što su: socijalizammarksizamkomunizamKomunistička partija JugoslavijeZbirka Josip Broz TitoEdvard KardeljVladimir DedijerLenjinStaljin i dr.

ISLAMIKA

Odjel Islamika sačinjavaju brojna djela iz historije, civilizacije, umjetnosti, religije, prava, književnosti i politike islamskog svijeta pisana na engleskom, francuskom, njemačkom, arapskom, turskom, perzijskom i drugim jezicima.

Sadrži višetomne zbirke Kur'ana i tefsirahadisahistorije islamaislamske kultureislamskog zakonodavstva i drugih islamskih disciplina, od autora kao što su TaberiIbn SinaRaziGazaliIbn RušdBiruniMaverdi itd.

Izdanja Instituta za historiju arapsko-islamskih znanosti na Johann W. Goethe univerzitetu u Frankfurtu 

Posebno mjesto odjela Islamike zauzima bogata zbirka faksimila rukopisa, unikata i rariteta klasičnih orijentalnih djela iz BagdadaMarokaEgipta i drugih središta islamskog svijeta srednjeg vijeka, s područja društvenih i prirodnih nauka, u izdanju Instituta za historiju arapsko-islamskih znanosti Johann W. Goethe univerziteta u Frankfurtu, koje uređuje dr. Fuat Sezgin, osnivač i direktor instituta i poznati njemački orijentalni filolog.

TURKIKA

Brojna djela i publikacije iz oblasti turske historije, politike, prava, književnosti, kulture i umjetnosti smještena su u odjelu Turkika. Građa obuhvaća historijski period od osnutka Osmanskog carstva do savremene historije Republike Turske, gdje su zastupljena djela autora kao što su Halil InalcikJoseph von HammerBernard LewisNurhan Atasoy i dr. Posebno treba istaknuti građu koja se odnosi na period osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, kako od domaćih, tako i od stranih autora.

ODJEL ENCIKLOPEDIJA, LEKSIKONA I RJEČNIKA

Odjel enciklopedija, leksikona i rječnika obuhvaća 2000 bibliotečkih jedinica na različitim jezicima. Odjel također posjeduje bogatu zbirku geografskih i historijskih atlasa regionalnih monografija cijelog svijeta. Iz kolekcije općih i stručnih enciklopedija i leksikona izdvajamo nekoliko naslova: Bertelsmann LexikonDer Grosse HerderEncyclopedia BritannicaEncyclopedia AmericanaDer Grosse BrockhausMayer's Enzyklopadisches LexikonCollier's EncyclopediaDas Neue Duden Lexikon i dr.